Wijzigingen in Regeling Langdurige Zorg voor Ernstige Dementie en Gerontopsychiatrische Aandoeningen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 12 juni 2024 een wijziging van de Regeling langdurige zorg (Rlz) doorgevoerd, die op 18 juni 2024 in de Staatscourant is gepubliceerd. Deze wijziging, met kenmerk 3842603-1067039-LZ, introduceert nieuwe bepalingen voor gespecialiseerde zorg gericht op mensen met zeer ernstige gerontopsychiatrische aandoeningen en dementie met zeer ernstig probleemgedrag. Bovendien worden de pgb-bedragen voor 2025 geïndexeerd.

Nieuwe Zorgdoelgroepen

Met deze aanpassing wordt de Rlz uitgebreid met twee nieuwe doelgroepen die recht hebben op gespecialiseerde zorg:

Dementie met zeer ernstig probleemgedrag (D-zep): Deze groep bestaat uit mensen met dementie die gepaard gaat met zeer ernstige gedragsstoornissen. Dit gedrag vormt een gevaar voor de persoon zelf of zijn omgeving en vereist tijdelijke, intensieve behandeling in een gespecialiseerde instelling.

Zeer ernstige gerontopsychiatrische aandoeningen (GP+): Deze groep omvat mensen met chronische gerontopsychiatrische aandoeningen die ernstige gedragsproblemen veroorzaken en complexe zorgbehoeften hebben. Deze zorg wordt ook verleend in gespecialiseerde instellingen.

Aanpassingen in de Regeling

De belangrijkste wijzigingen in de Rlz zijn als volgt:

Definities: Er worden nieuwe definities toegevoegd voor ‘dementie met zeer ernstig probleemgedrag’ en ‘zeer ernstige gerontopsychiatrische aandoening’.

Gespecialiseerde Zorg: Artikel 2.2 wordt aangepast om gespecialiseerde zorg voor D-zep en GP+ te omvatten. Deze zorg wordt verleend in een instelling die hierop is toegerust.

Pgb-bedragen: De pgb-bedragen worden geïndexeerd voor 2025, waarbij toeslagen en tarieven worden aangepast aan het prijspeil.

Toelichting

De regeling voorziet in gespecialiseerde zorg voor deze doelgroepen binnen instellingen die hiervoor zijn toegerust. Voor D-zep wordt tijdelijke intensieve behandeling geboden om gedragsproblemen te stabiliseren, waarna de persoon kan terugkeren naar een reguliere woonsetting. GP+ vereist langdurige zorg in een gespecialiseerde omgeving vanwege de complexe interactie van psychiatrische en lichamelijke gezondheidsproblemen.

Expertisecentra en Kennisontwikkeling

De gespecialiseerde zorg wordt geleverd door expertisecentra die samenwerken met diverse disciplines om de kwaliteit van zorg te waarborgen. De Commissie Expertisecentra langdurige zorg (CElz) speelt hierbij een cruciale rol door te adviseren over het zorglandschap en de zorginhoud van deze gespecialiseerde zorg. Deze kennis en expertise worden gefaseerd beschikbaar gesteld voor cliënten die niet in een expertisecentrum verblijven.

Financiële Aspecten

De bekostiging van deze gespecialiseerde zorg wordt geregeld via de NZa-beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven gespecialiseerde zorg Wlz. Deze wijzigingen zijn budgettair neutraal door een verschuiving van bekostiging binnen de bestaande zorgzwaartepakketten.

De nieuwe regeling treedt in werking op 1 januari 2025, waardoor verzekerden met complexe zorgbehoeften beter ondersteund worden binnen de langdurige zorg.

Deze wijziging is een belangrijke stap in het verbeteren van de zorg voor kwetsbare doelgroepen met complexe zorgbehoeften, waarbij de nadruk ligt op gespecialiseerde zorg in een passende omgeving.

Het bericht Wijzigingen in Regeling Langdurige Zorg voor Ernstige Dementie en Gerontopsychiatrische Aandoeningen verscheen eerst op MedicalFacts.nl.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On Instagram