Nieuwe PGB-tarieven voor de WLZ bekend voor 2025

Gisteren zijn de nieuwe tarieven voor het Persoonsgebonden Budget (PGB) in de Wet langdurige zorg (WLZ) voor 2025 bekendgemaakt via de Staatscourant (2024, nr. 18860). De tarieven zullen op 1 januari 2025 ingaan en zijn geïndexeerd conform de ontwikkeling van het prijspeil.

De aanpassing van de Regeling langdurige zorg (Rlz) omvat een indexeringspercentage van 4,95%. Deze indexering is bedoeld om de toeslagen en tarieven in lijn te brengen met de huidige prijsontwikkelingen, en betreft voornamelijk technische wijzigingen. De veranderingen zijn toegelicht in de artikelsgewijze toelichting bij de regeling.

Naast de tariefaanpassingen zijn er ook wijzigingen doorgevoerd die betrekking hebben op de bekostiging van gespecialiseerde zorg voor specifieke doelgroepen binnen de WLZ. Er zijn twee nieuwe ziektebeelden toegevoegd op basis waarvan verzekerden aanspraak kunnen maken op gespecialiseerde (meer)zorg:

Verzekerden met dementie en zeer ernstig probleemgedrag (D-zep).

Verzekerden met een zeer ernstige gerontopsychiatrische aandoening (GP+).

De bekostiging van deze gespecialiseerde zorg is opgenomen in de NZa-beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven gespecialiseerde zorg Wlz. Dit is vormgegeven middels een integraal tarief dat zowel de kosten van het zorgzwaartepakket als de aanvullende kosten voor meer zorg dekt.

Onder de Wet langdurige zorg vallen verschillende ziektebeelden waarbij een klein aantal verzekerden een zeer complexe en omvangrijke zorgbehoefte heeft. Deze groepen worden aangeduid als laag volume hoog complexe (lvhc) doelgroepen. Deze zorg vereist de toepassing van specifieke kennis en expertise om de kwaliteit van zorg te waarborgen en vraagt om samenwerking tussen verschillende gespecialiseerde disciplines.

De bekendmaking van deze wijzigingen zorgt ervoor dat verzekerden in de WLZ ook in 2025 kunnen rekenen op een adequate bekostiging van de zorg die zij nodig hebben, waarbij rekening is gehouden met de prijsontwikkelingen en de specifieke zorgbehoeften van diverse doelgroepen.

Voor meer informatie, raadpleeg de officiële publicatie op officiëlebekendmakingen.nl.

Dit artikel is gebaseerd op een publicatie van de Staatscourant en bevat officiële informatie over de aanpassingen in de Wet langdurige zorg (Wlz) per 1 januari 2025.

Het bericht Nieuwe PGB-tarieven voor de WLZ bekend voor 2025 verscheen eerst op MedicalFacts.nl.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On Instagram