Resistentie Ondermijnt de Behandeling van Schimmelinfecties

Ziekteverwekkende schimmels worden steeds vaker resistent tegen antischimmelmedicatie (antimycotica). Dit resulteert in moeilijker behandelbare schimmelinfecties, wat vooral gevaarlijk is voor mensen met een verzwakt immuunsysteem. De problematiek rondom resistente schimmels is vergelijkbaar met die van bacteriële resistentie tegen antibiotica, maar een effectief beleid ontbreekt nog. De Gezondheidsraad adviseert de overheid daarom dringend om maatregelen te nemen om de resistentie bij schimmels terug te dringen.

Ontstaan van Resistentie

Resistentie tegen antimycotica kan zich ontwikkelen door langdurig of frequent gebruik van deze medicijnen. Een andere bron van resistentie is de blootstelling van schimmels aan fungiciden in de landbouw. Deze fungiciden bevatten stoffen die sterk lijken op de stoffen in antimycotica. Hierdoor kunnen mensen resistente schimmelsporen inademen vanuit hun omgeving. Tegelijkertijd introduceren nieuwe resistente schimmelsoorten zich in Nederland via internationale routes. Door vergrijzing en het toenemende gebruik van afweeronderdrukkende medicatie groeit de groep mensen die risico loopt op ernstige schimmelinfecties.

Advies van de Gezondheidsraad

De raad stelt voor om de aanpak van antimycoticaresistentie te integreren met het bestaande beleid voor antibioticaresistentie. Een gezamenlijke en voortvarende aanpak kan de ontwikkeling van resistentie bij schimmels, net als bij bacteriën, aanzienlijk vertragen. Dit advies omvat meerdere strategische stappen, waaronder:

Striktere Regelgeving voor Fungiciden: Het gebruik van chemische schimmelbestrijders in de landbouw moet strenger gereguleerd worden om de blootstelling van schimmels aan deze stoffen te beperken.

Bewustwording en Educatie: Er moet meer bewustwording komen over het verantwoord gebruik van antimycotica zowel in de medische sector als in de landbouw.

Onderzoek en Innovatie: Investeren in onderzoek naar nieuwe behandelingen en alternatieve bestrijdingsmethoden om resistentieproblemen op lange termijn aan te pakken.

Internationale Samenwerking: Samenwerking met internationale partners om de invoer van resistente schimmelsoorten te monitoren en beheersen.

Huidige Stand van Zaken

De situatie rondom schimmelresistentie is alarmerend. De Gezondheidsraad heeft op 6 juni 2024 een gedetailleerd advies gepubliceerd, inclusief achtergrondinformatie over ziektes veroorzaakt door resistente schimmels en het gebruik van chemische schimmelbestrijders in diverse sectoren. Daarnaast is er een aanbiedingsbrief aan de ministers voor Medische Zorg en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat verstuurd. De vaste Commissie Signalering gezondheid en milieu heeft zich over dit signalement gebogen en werkt aan verdere stappen om de problematiek aan te pakken.

Conclusie

Resistente schimmels vormen een groeiende bedreiging voor de volksgezondheid, vooral voor kwetsbare groepen. Door een integrale en gecoördineerde aanpak, zoals voorgesteld door de Gezondheidsraad, kunnen we de verspreiding en impact van resistente schimmels beperken. Het is cruciaal dat de overheid en betrokken sectoren snel en effectief handelen om deze dreiging het hoofd te bieden.

Het bericht Resistentie Ondermijnt de Behandeling van Schimmelinfecties verscheen eerst op MedicalFacts.nl.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On Instagram