Uitspraak Centrale Raad van Beroep: Persoonlijke dienstverleners met pgb recht op WW-uitkering

Op 30 maart 2023 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) zich uitgesproken in het Hoger Beroep over de Regeling Dienstverlening aan Huis. Datum uitspraak: 30 maart 2023

De Centrale Raad van Beroep heeft in een recente uitspraak bepaald dat persoonlijke dienstverleners die betaald worden vanuit een persoonsgebonden budget (pgb) recht hebben op een WW-uitkering. De uitspraak heeft betrekking op een zaak waarbij het UWV het recht op een WW-uitkering had geweigerd aan een persoon die als zorgverlener minder dan vier dagen per week werkte.

Het UWV had zich gebaseerd op een uitzonderingsbepaling in de Werkloosheidswet (WW) die bepaalt dat personen die doorgaans minder dan vier dagen per week werken in dienstbetrekking, uitgesloten zijn van verzekering voor onder andere de WW. Deze regel gold ook voor persoonlijke dienstverleners die via een pgb werden betaald.

De Centrale Raad van Beroep oordeelde echter dat deze uitsluiting een indirecte discriminatie van vrouwen vormde. De uitzonderingsbepaling leidde namelijk tot een hoger percentage vrouwen dat benadeeld werd dan mannen. Het Hof benadrukte dat nationale maatregelen die een groter percentage vrouwen dan mannen benadelen, in strijd zijn met de relevante richtlijnen, tenzij deze maatregelen worden gerechtvaardigd door objectieve factoren die geen verband houden met discriminatie op grond van geslacht.

Het UWV kon niet aannemelijk maken dat de uitzonderingsbepaling gerechtvaardigd was door dergelijke objectieve factoren. Het argument dat het verzekeren van deze groep zou leiden tot hogere kosten voor pgb-houders en mogelijk minder werkgelegenheid, vond de Raad onvoldoende onderbouwd. De Raad concludeerde dat de uitzonderingsbepaling niet geschikt en noodzakelijk was om de arbeidsmarkt voor persoonlijke dienstverlening te stimuleren of illegale arbeid te voorkomen.

De uitspraak heeft verstrekkende gevolgen voor persoonlijke dienstverleners die werken op basis van een pgb. Zij hebben nu recht op een WW-uitkering en het UWV moet hun gewerkte jaren als pgb-zorgverlener opnemen in hun arbeidsverleden. Deze uitspraak wijkt af van eerdere beslissingen van de Raad en heeft belangrijke implicaties voor de sociale zekerheid in Nederland.

De volledige uitspraak is te vinden op Rechtspraak.nl.

Het bericht Uitspraak Centrale Raad van Beroep: Persoonlijke dienstverleners met pgb recht op WW-uitkering verscheen eerst op MedicalFacts.nl.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On Instagram