Specialist Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams)

Sommige van inwoners en gezinnen kampen met veel problemen op allerlei terreinen. Vaak zijn deze problemen complex, divers, hardnekkig en langdurig van aard. Die problemen spelen binnen de verschillende afzonderlijke wetten: de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Wet Langdurige zorg en de Jeugdwet. Dat betekent in de praktijk dat meerdere adviseurs, zorgregisseurs, en consulenten werken met dezelfde inwoners en gezinnen. Met het wetsvoorstel wordt beoogd knelpunten weg te nemen in relatie tot gegevensuitwisseling en privacy in het sociaal domein bij de aanpak van meervoudige problematiek. De wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) voorziet daartoe in wettelijke taken voor het college van b&w voor onderzoek, planvorming en coördinatie bij meervoudige problematiek in het sociaal domein en eventueel aanpalende terreinen. Deze wettelijke taken vormen de grondslag voor de ter uitvoering van die taken noodzakelijke verwerking en uitwisseling van persoonsgegevens. Tevens voorziet de wet de meldpunten voor niet acute zorg bij gemeenten, van een duidelijke wettelijke basis die nodig is voor het ook bij deze wet stellen van regels voor de verwerking van persoonsgegevens door deze meldpunten.

De specialisten van Stichting MedEasy kunnen voor uw gemeente die kartrekker zijn die alles rond Wams coördineert. Stichting MedEasy heeft verschillende specialiseerde cliëntondersteuners op verschillende aandachtsgebieden, GGZ, VG, Complexe casuïstiek, die het motto, één gezin, één plan, één regisseur, voor uw gemeente kunnen vormgeven om zo voor deze inwoners duidelijkheid, samenhang en vertrouwen vorm te geven.

Iemand die de vertaalslag maakt van regelgeving naar de inwoner en ook de behoefte van de inwoner weet te vertalen. Met een Wams-specialist heeft u alvast een voorloper op de nieuwe wet Aanpak meervoudige problematiek Sociaal domein (Wams) in huis, waarbij de samenwerking rondom deze gezinnen beter kan worden afgestemd.

Een gespecialiseerde cliëntondersteuner complexe casuïstiek kan voor langere tijd hét aanspreekpunt zijn voor uw inwoners en gezinnen, zodat u als gemeente betrokken blijft zelfs als het een heel complexe situatie betreft. De consulent van Stichtig MedEasy is de regisseur zorg je die hét bereik -en aanspreekbaar is binnen uw gemeente die de voortgang van afspraken intern en extern coördineert en monitort.

Een gespecialiseerde cliëntondersteuner complexe casuïstiek is goed bekend met de Participatie-, Wmo- en Jeugdgidsen, maar neemt geen taken van hen over. Maar creëert juist samenhang en cohesie die langdurig betrokken is bij de inwoner en gezinnen vanwege intergenerationele problematiek. Die waar nodig kunnen de-escaleren wanneer dat moet en weten adequaat om te gaan met huiselijk geweld. Onze specialisten hebben helicopterview die nodig is en hebben uitstekende kennis van de sociale kaart van uw gemeente.

Wat brengt een speciliast van Stichting MedEasy mee>
We werken als zelfsturende, daadkrachtige, besluitvaardige die beschiken over een lange adem. Een echte doorpakker met een vasthoudend karakter. We handelen proactief handelen en zijn in staat om zo nodig bureaucratische obstakels op te ruimen. Uiteraard hebben de de skills om aan te sluiten bij allerlei diverse mensen en situaties en en zijn we in staat meervoudige partijdigheid uit te oefenen. Zoekt u die verbinder , die (zowel intern als extern), systemisch denkt, abstraheert en die iemand aan durft te spreken? Dan bent u met Multi Complexe Regievoering bij Stichting MedEasy aan het juiste adres!

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our FeedVisit Us On Instagram